Gouden Visie
Gouden Visie 1.1 juli 2008

wetenschap 

 

 

 

 

 

Symboliek in de lilaca 

 

Er bestaan vele soorten symboliek. In de religies wordt er veel met sym­bolische taal gewerkt. De symbolen zijn gebonden aan de religie zelf, maar ook aan plaats en tijd. Zo is het ook bij natuur­volkeren, die gebruik maken van sym­boliek, die is gebonden aan een bepaald volk of stam. En zo heeft iedere cultuur zijn eigen symboliek.

 

De symboliek die in de lilaca wordt gehanteerd is niet gebonden aan plaats of tijd. De sym­bolen die het lila aan iemand toont die met lilaca bezig is, en waaruit hij zijn toestand van zijn kan leren kennen, zijn uni­verseel van aard. Overal ter wereld worden deze symbolen zodanig door het lila of door de tutor­suprolo weergegeven, dat ze voor iedereen die lilaca studeert gede­codeerd kunnen worden. Wat een symbool betekent hangt heel erg af van de context waarin het symbool wordt gebruikt. In de kern geeft een symbool altijd de werkelijk­heid weer van het ding, wezen of de persoon. Maar er kunnen vele andere mogelijkheden zijn: als de kern van het wezen of ding verscholen is, krijgt het symbool weer een andere betekenis. In samenhang met de gebeurtenis die wordt getoond, kan het weer een andere betekenis krijgen. Het symbool kan zelfs vijandige dingen laten zien.  
Een symbool is een uitbeelding van iets wat in de werkelijkheid ergens be­staat, maar dan uitgedrukt in een materiële vorm. Een herkenbare vorm voor de mentale mens.


De symboliek is tijdloos, maar wel altijd actueel. Alles wat er is, is een sym­bool van een werkelijkheid, die vrijwel niemand nog kent. Maar die gekend kan worden, als de mens zich­zelf wil leren kennen.
Want ook het menselijk lichaam is een symbool. Een fysiek symbool van een wezen, dat in de werkelijk­heid ergens bestaat, en uiteindelijk zo ver kan gaan evo­lueren, dat zijn lichaam een getrouwe uit­drukking is van wie hij zelf is. Maar zover is het nog niet. 

 


 

Getallen/cijfers
Getallen en cijfers hebben in de lilaca elk hun eigen betekenis. Het is ook mogelijk om de cijfers van grotere getallen bij elkaar op te tellen. Het getal 44 houdt ook het getal 8 in zich (4+4) en het getal 24 het getal 6 (2+4), maar ook twee keer 12.
Getallen zijn het symbool voor mentale formules en mentale systemen. In­dien ze gebruikt worden in een lila proces bieden ze in de context van het proces zicht op iets van het mentaal, het verstand, of iets wat zich afspeelt op het mentale niveau in de materie.
 

Cijfer 0: vervolmaking, afronding
Cijfer 1: de eenheid
Cijfer 2:

bewustzijn-bewustzijnskracht

Cijfer 3:

beginnende creatie (aanzet tot schepping, ontstaan, maken)

Cijfer 4: manifestatie (iets wat verschijnt, zich openbaart, zich vertoont)
Cijfer 5: vermogen (kracht of macht om iets te realiseren)

Cijfer 6:

nieuwe creatie (nieuwe schepping)

Cijfer 7: realisatie (verwezenlijking, iets wat concreet gestalte heeft ge­kre­gen)
Cijfer 8: het oneindige
Cijfer 9:

geboorte van nieuw bewustzijn

Cijfer 10: iets wat zich vestigt
Cijfer 11: progressie

Cijfer 12:

creatief vermogen (van het lila)

Cijfer 100: vervolmaking in de richting van meer eenheid

Cijfer 1000:

grote vervolmaking

 

 


 

Zwaan

De zwaan is het symbool van het centrale wezen van de mens dat altijd op het Lila is gericht. Meestal zit dit wezen helemaal opge­sloten in de materie van het lichaam. Het kan zich daaruit be­vrijden als de mens meer met zichzelf gaat leven. Uiteindelijk zal het geheel vrij­komen uit de materie en zich in de lucht verheffen.

 

GV1_1 symboliek